Te Utuutu Feti’i « ‘o te ta’ata tihepu ‘ore hia e tauturu mai, nā ni’a i tō na iho ti’ara’a, nō te tā’āto’ara’a, ‘aore ra nō te tahi noa taime, i te hō’ē feti’i tei paruparu hia, nō te mau ‘ohipa o te mau mahana ato’a. E nehenehe ‘o ia e tauturu tāmau noa ānei, e tauturu ri’i noa ānei, ‘e nā roto ato’a i te mau ravera’a huru rau, mai teie nau huru: ‘āpe’era’a i te pae o te ha’api’ira’a ‘e te orara’a tōtiare, hāmanira’a pāpiē a te hau, ti’a’aura’a, vai-mata-ara-noa-ra’a, tia’ira’a manava, fa’ataera’a mana’o, ‘ohipara’a i te ‘utuāfare... »
Puta fa’ature a europa nō te utuutu feti’i nō te matahiti 2007
Nō te ta’ata tei ro’o hia i te fifi, mea faufa’a roa iā na ‘ia ti’aturi ‘o ia i te tahi o tō na mau feti’i ‘e mea maita’i roa nō na. Nō tō na itoito ‘e tō na mātaura’a iā na ra, ‘ua riro roa te reira ‘ei ‘oa’oara’a nō na, ‘ei tāpa’o māuruuru ‘e te faufa’a iti rahi. Maoti tō na vai-ara-noa-ra’a e nehenehe ai te ta’ata paruparu e ora nā roto i te hau ‘e te pāno’ono’o ‘ore. Nō reira i feruri mai ai te Fa’aterera’a hau nō te autaea’era’a, te ‘utuāfare ‘e te ‘aifāito i te fa’anahora’a « Utuutu feti’i » ‘ia nehenehe taua feiā aruparu ra e fa’aea noa i roto i te ‘utuāfare ma te aupuru hia e te ta’ata ‘o tā rātou e hina’aro na i te mau mahana ato’a, mai roto noa ihoā ho’i i te ‘utuāfare feti’i.
Inaha ho’i, e maita’i te ta’ata e utuutu hia mai te mea e maita’i ato’a te utuutu feti’i ‘e ‘ua māuruuru hia ‘o na.
FāNA’O I TE FA’ANAHORA’A « UTUUTU FETI’I »
E utuutu hia ‘oe, ‘a tu’u mai i :
• te parau ea a tō ‘oe taote mātau hia tē fa’a’ite hua nei i tō ‘oe paruparu i te mau mahana ato’a,
• te tahi hi’opo’ara’a tōtiare nō roto mai i te Fa‘aterera‘a nō te autaea’era‘a, te ‘utuāfare ‘e te ‘aifāito (DFSE), tē ha’apāpū nei ‘ua tū iā na ‘ia utuutu hia ‘oe, ‘ia ‘āpe’e hia ‘oe, ‘ia tauturu hia ‘oe.
E utuutu ‘oe, ‘ua hau ‘oe i te 18 matahiti, ‘a tu’u mai i :
• te hoho’a o tō ‘oe parau ihota’ata,
• tā ‘oe RIB,
• e fafau ‘oe ‘ia haere ‘oe i te tau ha’api’ipi’ira’a « Utuutu feti’i » tei tu’u hia e te CFPA.
’A ha’aputu mai i teie mau pāpiē tei tāpura hia i ni’a a’e ‘e ‘a fa’atae mai i te pu’e parau i te DSFE ‘e nā rātou e hi’opo’a ai i te anira’a.
‘Ua fa’aoti hia te fāito hope o te tino moni tauturu i te fāito 50 000 Fcfp/’āva’e.
E ti’a i te feti’i e utuutu hia ‘ia ani ‘o ia i te parau ea i tō na taote mātau hia nō te ha’apāpū roa ‘ua tū iā na i te tauturura’a hia ‘o ia
E ti’a atu ai i te feti’i e utuutu hia ‘ia ha’aputu ‘o ia i te tahi pu’e parau ma te nōmino i te hō’ē feti’i utuutu ‘e ma te hōro’a ai i te mau parau ato’a e pāpa’i hia i roto i te tāpura i ni’a a’e
E hi’opo’a atu te DFSE i te pu’e parau ‘e, mai te mea ‘ua tano taua anira’a, ‘a fa’ati’a atu ai ‘o 
ia i te reira
Hō’ē matahiti tei fa’ata’a hia nō te utuutu feti’i nō te haere i te tau ha’api’ipi’ira’a o te CFPA 
(62 h te tā’āto’a)
1 2 3 4